Website tuvanmuaxe.vn đang tạm ngưng để xin giấy phép hoạt động của Bộ Truyền Thông Thông Tin